?

Log in

14 August 2010 @ 08:50 am
I'm going to extint this challenge because, so far we have only 3 icons from 1 participant... And tomorrow is my partnts Anniversary so won't have time tomorrow...
So, please, enter your icons HERE to midnight 20th of August.

Będę musiała przełożyć deadline na ten challenge na przyszły tydzień (20 sierpień) gdyż mamy tylko 3 ikonki od 1 członka... Poza tym nie miałabym jutro czasu, bo moi rodzice mają rocznicę ślubu. Więc zamieście proszę ikonki TUTAJ.
 
 
12 August 2010 @ 01:11 pm
Guys! We have 0 entries! Please, make some icons and put them HERE... We really need your entries...

Ludzie! W tej chwili mamy 0 ikonek! Proszę, zróbcie kilka i zamieście je TUTAJ... Naprawdę potrzebujemy waszych ikon...
 
 
10 August 2010 @ 01:24 pm
Time to show the winners!

Czas pokazać zwycięzców!

Go here!Collapse )
 
 
09 August 2010 @ 07:25 pm
Don't vote for yoursefl!!

Nie głosujcie na siebie!!

Let's Break the Ties!Collapse )
 
 
09 August 2010 @ 07:09 pm
Suggested by zone_tone and consulted by me :)

This time you'll have to icons with your favourities soap operas :) Polish soap operas :D Or foreign but with Polish ators/actress or actors/actress with Polish descent (ie. Jane Seymour from "Dr. Queen" or Eric Szmanda from "CSI: Las Vegas") :)
Be creative :D

Tym razem musicie zrobić ikonki z waszymi ulubionymi serialami :) Polskimi serialami :D Albo zagranicznymi ale z polskimi aktorami albo z aktorami mającymi polskie pochodzenie (np. Jane Seymour z "Dr. Queen" or Eric Szmanda z "CSI: Las Vegas") :)
Bądżcie kreatywni :):)


Rules:

- You can use provide images In this challenge you can any image as you like. (W tym wyzwaniu, możesz użyć jakiego tylko chcesz zdjęcia.)
- You can submit up to 5 [FIVE] icons. (Możesz zgłosić maxymalnie 5 ikonek.)
- Brushes, textures ect. are allowed. Animations not. (Pędzle, textury, itp są dozwolone. Animacje nie.)
- You must be a member of the community to enter. (Musisz być członkiem grupy żeby zgłosić ikonki.)
- All icons must fit LJ standards, 100 x 100 Pixels [.jpg, .png, .gif] (Wszystkie ikonki muszą być zgodne ze standardami LJ'a , 100x100 px [.jpg, .png, .gif])
- Your icons must be new. (Ikony muszą być nowe.)
- Please dont post your icons anywhere else until the results are posted. (Proszę, nie zgłaszajcie nigdzie ikonek zamin nie zostaną oggłoszone wyniki.)
- Have fun and be creative! (Miejcie fajną zabawę i bądźcie kreatywni :))
- Deadline is Saturady, 14th August 11:59 pm GMT [+1.00h] (or until the voting will be posted!) (Ikony można zgłaszać do północy, soboty, 14 sierpnia.)

If you have any question, just ask. :)
Jeżeli masz jakieś pytania, zapytaj :)


[Icons: 00 // Entries: 00]
 
 
 
09 August 2010 @ 04:54 pm
I have bad news... So far we have ONLY 2 votes!!! Please, to HERE and break some ties! I takes only seconds and I need more votes...

Mam złe wieści... Dotychczas mamy TYLKO 2 głosy!!! Dlatego proszę, wejdżcie TUTAJ i zamieście kilka głosów... To zajmie tylko chwilkę a ja potrzebuję więcej głosów do rozpoznania najlepszych...
 
 
07 August 2010 @ 10:42 am
So here we are with 21 icons. Choose the best icons! And have fun :)

Więc jesteśmy z 21 ikonkami. Wybierzcie najlepsze! I dobrze się bawcie :)

RULES:
1. Everyone can vote. (Każdy może głosować.)
2. Vote for TWO [3] favourite icons (in order of preference), ONE [1] Best Cropping, ONE [1] Best Coloring and ONE [1] Most Creative. Also vote for Best Singer. (Zagłosuj na 3 najlepsze ikony, 1 najlepszy crop, 1 najlepszy coloring i 1 najbardziej kreatywną ikonkę. Ponadto zagłosuj na najlepszego 'śpiewacza' xd.)
3. Do not vote for yourself. (Nie możesz głosować na siebie.)
4. Do not ask anyone to vote for you. (Nie proś nikogo żeby głosował na ciebie.)
5. Voting ends this Monday, August 9nd. (Głosowanie skończy się w poniedziałek, 9 sierpnia.)

Let's vote!Collapse )
 
 
06 August 2010 @ 08:27 pm
I'm so sorry for changing layout all the time but, at first I didn't like 1st one and one person said that she would change layout because she didn't see anything in comment post so I change a little bit :D Hope you don't mind :) And hope you like it :):)


Bardzo przepraszam wszystkich że zmieniam layout cały czas ale najpierw nie lubiłam tego który był na początku a potem jedna osoba powiedziała że niczego nie widzi w poście do komentarzy więc zmieniłam trochę :D Mam nadzieję że nie macie nic przeciwko temu :) I mam nadzieję że lubicie ten layout :):)
Tags:
 
 
06 August 2010 @ 02:00 pm
Hey guys! You have more than 10 hours to make beautiful icons and post them HERE :) For this time we have 6 icons from 2 people. So, please get more!

Witajcie ludziska! Macie jeszcze ponad 10 godzin na zrobienie pięknych ikonek i zamieszczenie ich TUTAJ :) Jak na razie mamy 6 ikonek od 2 uczestników. Więc proszę o jeszcze kilka!
 
 
04 August 2010 @ 02:24 pm
Hi, people! For this time we have 3 icons from 1 person! But I know that you can make some icons and put them HERE! So, please do it :):)


Witajcie! Do tej pory mamy 3ikonki od 1 osoby! Ale wiem że możecie zrobić kilka ikonek i zamieścić je TUTAJ, więc zróbcie to proszę :):)